Rezervační systém


Pokud jste zaregistrován, přihlaste se.
Pokud jste zde poprvé, zaregistrujte se.

Všeobecné podmínky provozování portálu: objednavky.nemobk.cz

1. Provozovatel a uživatel portálu - základní ustanovení.

1.1. Provozovatel služby

Nemocnice Blansko
Sadová 1596/33, 678 31 Blansko
IČ: 00386634
(Dále jen Provozovatel nebo Nemocnice Blansko)

1.2. Uživatel portálu

je jakákoliv svéprávná fyzická osoba, která má zájem o služby poskytované portálem provozovatele. Uživatel dobrovolnou registrací bez výhrad akceptuje všechny Všeobecné podmínky provozování portálu: objednavky.nemobk.cz (dále jen VPP) a zavazuje se je dodržovat bez jakýkoliv výhrad. (Dále jen uživatel).

1.3 Uživatel portálu nemusí být současně pacientem. Pro účely těchto VPP je pacientem jakákoli fyzická osoba, které má Nemocnice Blansko poskytnout zdravotní péči.

1.4. Internetový online portál: objednavky.nemobk.cz
(Dále jen portál)

2. Pravidla Používání, Registrace

2.1. Přístup do všech zón na portálu a využívání jeho informací nebo služeb jsou podmíněny zejména úplným a bezvýhradným souhlasem se zněním těchto VPP formou vytvoření "cookies", zahrnujícím dobrovolnou registrací uživatele s pravdivým a úplným vyplněním a odesláním registračního formuláře.

2.2. Uživatel si zaregistruje na portálu své kontaktní údaje v rozsahu podle bodu 2.3 tohoto článku, z důvodu adresného objednávání se k nabízeným službám.

2.3. Při online registraci na portálu uživatel poskytne o pacientovi aktuální a pravdivé údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa potřebné pro jeho registraci podle formuláře, které se následně budou používat při komunikaci s ním a při objednávání na služby. Údaje uvedené v registraci je Uživatel povinen v případě jejich změny sám v co nejkratším čase aktualizovat. Pokud se údaje uváděné uživatelem dodatečně ukáží jako nepravdivé nebo vznikne jakákoli pochybnost o jejich pravdivosti, stejně to platí i v případě nekorektního využívání Portálu ze strany uživatele, má provozovatel portálu právo na okamžité zrušení jeho registrace a vymazání dat bez jakékoli výzvy a náhrady. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou škodu, která může uživateli vzniknout v důsledku používání portálu, registrace nebo zrušení registrace, ani z důvodu nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených uživatelem.

2.4. Uživatel je oprávněn využívat služby portálu pouze pro svou osobní potřebu, pouze pro objednávání své osoby na lékařské vyšetření. 2.5. Všechny služby a informace na portálu jsou poskytovány uživatelům bezplatně, pokud není uvedeno jinak. Provozovatel v žádném případě není odpovědný za jakékoliv případné škody způsobené uživateli používáním portálu a také ani v následujících případech:
A / nefunkčností technologií, softwarů, nebo nedostupností z důvodu poškození softwaru nebo hardwaru nebo třetí osobou,
B / nefunkčností, úplnou nebo částečnou nedostupností služby,
C / výpadkem konektivity nebo nedostupností sítě internet,
D / v případě výpadku elektrické energie,
E / jakoukoli jinou příčinou, nebo následkem užívání služby,
F / zásahem vyšší moci/živelná katastrofa, krádež, útok na systém a podobně.

2.6. Uživatel je povinen uchovávat své přístupové jméno a heslo do portálu takovým způsobem, aby v žádném případě nemohlo dojít k jeho zneužití. V případě prozrazení nebo poskytnutí přístupového hesla úmyslného nebo z nedbalosti třetím osobám, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za zneužití údajů ani služby.

2.7. Registrace a užívání portálu je dobrovolné a uživatel má právo svou registraci kdykoliv zrušit, nebo služby portálu nevyužívat.

2.8. Uživatel má neomezený přístup ke své registraci a informacím o zadaných objednávkách, pokud nezruší svou registraci na portálu zasláním e-mailu nebo online.

3. Odpovědnost provozovatele a uživatele

3.1. Uživatel prohlašuje, že se v žádném případě nebude vydávat za jinou fyzickou nebo jakkoli jinak klamně a nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoli fyzickou osobou při využívání portálu a využívat služby pod jinou identitou.

3.2. Uživatel prohlašuje a souhlasí, že při využívání portálu bude striktně dodržovat všechny platné všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice.

3.3. Uživatel prohlašuje, že nebude v žádném případě využívat služeb portálu v rozporu s obecně zavedenými zásadami morálky a etiky.

3.4. V případě porušení kteréhokoliv ustanovení uvedeného ve VPP nebo porušením všeobecně závazných právních předpisů platných v ČR v souvislosti s použitím portálu se uživatel vystavuje možnosti trestněprávního postihu.

3.5. Registrací a přístupem ke službě uživatel vyjadřuje svůj souhlas, že nebude používat žádné automatizované prostředky pro přístup ke službě jako jsou: roboti, skripty, agenti nebo jiné programové a automatizované prostředky a to v žádném případě.

3.6. Provozovatel může, podle vlastního uvážení, okamžitě ukončit uživateli přístup ke službě, pokud při provozu porušil jakýkoliv bod těchto VPP nebo vzniklo podezření porušení těchto podmínek, a to bez jakékoliv náhrady. Zrušení přístupu je výlučně na rozhodnutí provozovatele, bez povinnosti tuto skutečnost oznamovat nebo zdůvodňovat uživateli.

4. Autorská práva

4.1. Design, značka, jméno portálu a jeho kompletní obsah včetně obsahu vytvořeného uživatelům jsou výlučným vlastnictvím provozovatele a jeho dodavatelů. Kopírování a následné zveřejnění jakékoli obrazové, textové nebo zdrojové části obsahu portálu nebo zdrojového kódu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele.

5. Ukončení používání služby

5.1. Provozovatel může ukončit registraci uživateli okamžitě z jakýchkoliv důvodů a bez jakékoliv náhrady, především při porušení těchto VPP portálu. Uživatel nemá žádný právní nárok na registraci na portálu nebo jeho využívání a o jeho registraci nebo její zrušení rozhoduje plně provozovatel. Zrušení registrace je výlučně na rozhodnutí provozovatele, bez povinnosti tuto skutečnost oznamovat nebo zdůvodňovat uživateli.

5.2. Používání služby může uživatel ukončit kdykoliv bez udání důvodu s okamžitou platností. Pokud uživatel nesouhlasí nebo namítá něco proti jakémukoli ustanovení těchto VPP portálu nebo jejich pozdější modifikaci, je povinen neprodleně ukončit používání služby a zrušit svou registraci. Zároveň uživatel zašle provozovateli žádost o zrušení registrace e-mailem nebo online, kde uvede své přístupové údaje (jméno a heslo) a ID - identifikační kód pokud se tento vyžaduje. Po ověření identity uživatele, provozovatel zruší jeho registraci.

6. Zvláštní ustanovení k rezervaci vyšetření prostřednictvím portálu

6.1. Uživatel po registraci realizuje rezervaci vyšetření v Nemocnici Blansko prostřednictvím portálu na základě elektronické objednávky zveřejněné na portálu. Objednávkou na portálu uživatel objednává sebe jako pacienta na vyšetření do odborné, specializované ambulance. Nemocnice Blansko si vyhrazuje právo změnit lékaře v ambulanci bez předchozího oznámení. Portál umožní uživateli objednat ve stejný den a čas jen jedno vyšetření.

6.2. Objednávka se stává platnou její řádným vyplněním (v souladu s ustanoveními těchto VPP) a jejím odesláním prostřednictvím portálu za předpokladu, že uživatel obdržel prostřednictvím portálu na svůj kontaktní email uvedený v registračním formuláři potvrzení zvoleného termínu. Objednávka je platná do portálem potvrzeného termínu vyšetření, nebo do zrušení objednávky uživatelem, případně provozovatelem.

6.3. Potvrzení objednávky obsahuje kromě údajů o termínu objednaného vyšetření také identifikační kód, který slouží pro účely zrušení objednávky, které může uživatel provést prostřednictvím portálu.

6.4. Uživatel, který měl rezervovaný termín vyšetření, je povinen se dostavit na vyšetření včas a nejpozději 5 minut před rezervovaným termínem, jinak ztrácí nárok na takto rezervovaný čas.

6.5. Rezervace vyšetření se vztahuje pouze na konkrétní odbornou ambulanci, kde bylo vyšetření rezervovány. V případě potřeby dalších diagnostických popřípadě léčebně preventivních postupů na jiných pracovištích/ambulancích provozovatele už termín garantovaný není.

6.6. Nemocnice Blansko si vyhrazuje právo určit pořadí pacientů. Pacienti vyžadující neodkladnou (akutní) péči mají přednost.

6.7. Pokud přichází pacient do specializované ambulance poprvé, přinese s sebou: kopie předešlých vyšetření, případně propouštěcí zprávu a jiné potřebné informace.

6.8. Po příchodu je každý pacient povinen:

  1. registrovat se při každé návštěvě
  2. prokázat se platným průkazem pojištěnce
  3. řídit se pokyny ambulance

7. Závěrečná podmínky a ustanovení

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení změnit podmínky a rozsah služeb poskytovaných na portálu. Změna je platná a účinná a pro uživatele závazná dnem zveřejnění na internetové stránce objednavky.nemobk.cz . Uživatel je povinen se pravidelně sám seznamovat se změnami VPP. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb po provedení změn těchto VPP provozovatelem, má se za to, že se změnou bez výhrad souhlasí.

7.2. Provozovatel a Uživatel bez výhrad prohlašují, že vztahy vzniklé na základě jakéhokoliv užívání objednavky.nemobk.cz a jeho služeb se řídí aktuálním zněním VPP a ustanoveními občanského zákoníku a dalších všeobecně závazných právních předpisů platných na území ČR.

7.3 Tyto VPP nabývají platnosti dne: 01.09.2020. Provozovatel si vyhrazuje tyto VPP kdykoliv změnit nebo upravit. Jakákoliv změna nebo úpravy VPP je účinná ve vztahu ke všem uživatelům zveřejněním změny nebo úpravy VPP na internetové stránce objednavky.nemobk.cz .

Provozovatel: Nemocnice Blansko